نیروگاه ها و پست برق

اکثریت نیروگاه های سراسر کشور بخصوص پروژه های مپنا و پست های برق در پروژه های مختلف

  • نیروگاه برق فرس
  • نیروگاه شازند اراک
  • نیروگاه سیاه بیشه
  • سد کارون چهار
  • نیروگاه دماوند عسلویه
  • سیکل گازی پرند
  • سیکل  ترکیبی پرند
  • نیروگاه و سیکل ترکیبی پره سر
  • خط اتیلن غرب
  • نیروگاه ماهشهر

و بسیاری مراکز دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید