فازهای گازی پارس جنوبی

کلیه فازهای گازی پارس جنوبی

 • فاز1
 • فازهای2و3
 • فازهای 4و5
 • فازهای 6و7و8
 • فاز 12-EPC1-EPC2-EPC3
 • فاز13
 • فاز14
 • فاز15و16
 • فاز17و18
 • فاز19
 • فازهای 20و21
 • فازهای 22و23و24

و بسیاری مراکز دیگر

 شما می توانید جهت دریافت لیست کامل پروژه های انجام شده در این زمینه با دفتر مرکزی تماس بگیرید