سقف کاذب دامپا

از انواع سقف کاذب آلومینومی ، نوع دامپا می باشد که بصورت نواری در عرض ها و طول های مختلف قابل تولید است
لیست کاتالوگ ها