پانل پانچدار

پانل های پانچدار جهت تهویه هوا در کف کاذب فضاهایی مثل اتاق سرورها و یا دیتا سنترها که دارای راهروی سرد هستند بسیار کاربرد دارند. با توجه به نیاز مشتری و نوع کف کاذب خریداری شده در انواع مختلف قابل تولید و نصب می باشد. در صورت نیاز به این نوع پانل ، با دفتر مرکزی تماس گرفته و با توجه به شرایط پروژه خود و نوع ک فکاذب خریداری شده در این خصوص راهنمایی بگیرید.
لیست کاتالوگ ها