استخدام

  • ارسال رزومه
  • اجرای مصاحبه تلفنی از سوی مدیریت اداری و توسعه منابع
  • انسانی
  • اجرای آزمون های رفتاری مبتنی بر شایستگی های سازمانی
  • اجرای مصاحبه تخصصی
  • اجرای مصاحبه عمومی
  • انجام مقدمات جذب‌
  • فایل رزومه را انتخاب نمایید
در حال ثبت اطلاعات....