دپارتمان های شرکت

دپارتمان-واحد فروش

واحد فروش

بازاریابی و فروش کلیه محصولات تولیدی مجموعه

دپارتمان-واحد خدمات پس از فروش

واحد خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش شامل پیگیری فروش ها و امور خدماتی نصب و رگلاژمحصولات 

دپارتمان-واحد نصب

واحد نصب

اکیپ ها و گروه های عملیاتی نصب انواع محصولات ارائه شده در مجموعه