کف4 کف3 کف 2 کف کاذب1
پانل های مخصوص عبور هوا

پانل های مخصوص عبور هوا

جهت عبور هوا و تهویه از کفکاذب پانل هایی با دریچه و یا پانچ دار تولید می شوند که عموماً در اتاق های سرور و کنترل کاربر زیادی دارند. این نوع پانل ها به نحوی طراحی شده تا هم مقاومت خوبی در مقابل تحمل بار داشته  باشند و هم از نظر کاربردی و زیبایی مورد استفاده در هر فضایی باشند. 
این نوع پانل ها ، با توجه به نیاز مشتری در انواع و مدل های مختلف قابل تولید است.